มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันการศึกษาชั้นนำของภาคอีสาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดในหน้าต่างใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคอีสาน ปัจจุบันมี 19 คณะ 1 วิทยาลัย 1 สถาบันวิจัย และ 10 วิทยาลัยชุมชน มีพื้นที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 4,000 ไร่ ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคอีสาน และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS World University Rankings อยู่ในอันดับที่ 651-700 ของโลก และอันดับที่ 2 ของประเทศไทย รองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีจุดเด่นในด้านการวิจัยและการพัฒนา โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนากว่า 100 ศูนย์ และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีจุดเด่นในด้านการเรียนการสอน โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย และมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพและประสบการณ์

คณะและวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมี 19 คณะ 1 วิทยาลัย 1 สถาบันวิจัย และ 10 วิทยาลัยชุมชน ดังนี้

 

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารศาสตร์และการบัญชี
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะวิทยาการสื่อสาร
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • วิทยาลัยชุมชนขอนแก่น
 • วิทยาลัยชุมชนมัญจาคีรี
 • วิทยาลัยชุมชนบ้านไผ่
 • วิทยาลัยชุมชนชุมแพ
 • วิทยาลัยชุมชนเปือยน้อย
 • วิทยาลัยชุมชนหนองสองห้อง
 • วิทยาลัยชุมชนหนองเรือ
 • วิทยาลัยชุมชนบ้านฝาง
 • วิทยาลัยชุมชนซำสูง
 • วิทยาลัยชุมชนภูเวียง
 • วิทยาลัยชุมชนอุบลรัตน์

 

การเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย โดยมีหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีหลักสูตรนานาชาติหลายหลักสูตร โดยมีนักศึกษานานาชาติจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น