มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่สองของประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตลาดวิชา เพื่อการศึกษาด้านกฎหมายและการเมือง สำหรับประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการศึกษาครอบคลุมทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบไปด้วย 19 คณะ 4 วิทยาลัย 1 สถาบัน 1 สำนักวิชา จำนวนหลักสูตรทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น 256 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 111 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 8 หลักสูตร ปริญญาตรีควบปริญญาโท 4 หลักสูตร ปริญญาโท 99 หลักสูตร และปริญญาเอก 34 หลักสูตร จัดการศึกษาทั้งภาคกลางวันและภาคค่ำ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีวิทยาเขตหลัก 2 แห่ง คือ ศูนย์รังสิต ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี และศูนย์ท่าพระจันทร์ ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตอื่นๆ อีก ได้แก่ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี ศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง ศูนย์พะเยา จังหวัดพะเยา และศูนย์นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีศิษย์เก่ามากมายที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรี นักวิชาการ นักธุรกิจ นักแสดง และศิลปิน

 

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีจุดเด่นหลายด้าน ดังนี้

ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา และมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความสำคัญกับการวิจัย โดยมีศูนย์วิจัยและสถาบันวิจัยต่างๆ มากมาย ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศในหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโครงการและกิจกรรมเพื่อบริการสังคมมากมาย เช่น โครงการนักศึกษาจิตอาสา โครงการพัฒนาชุมชน และโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ด้านความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหลักสูตรนานาชาติหลายหลักสูตร และมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จากต่างประเทศ

 

คณะและวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีคณะและวิทยาลัยทั้งหมด 19 คณะ 4 วิทยาลัย 1 สถาบัน และ 1 สำนักวิชา ดังนี้

คณะนิติศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะรัฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย