มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มมส. เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชา ครอบคลุมทั้งสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

มมส. มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการสังคม” และมีพันธกิจที่จะ “ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกในหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินการวิจัยที่สร้างสรรค์และต่อยอดองค์ความรู้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ”

มมส. มีวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และมีวิทยาเขตสาขาที่อำเภอเมืองมหาสารคาม และอำเภอนาดูน มมส. มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,000 ไร่ มีอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ หอพักนิสิต และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน

มมส. มีคณะวิชาต่างๆ ดังนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะการบัญชีและการจัดการ

วิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยการแพทย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวทช.)

มมส. มีนิสิตนักศึกษาประมาณ 20,000 คน และมีบุคลากรประมาณ 2,000 คน มมส.ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 100,000 คน ซึ่งหลายคนกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 

ผลงานและเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับรางวัลและเกียรติประวัติต่างๆ มากมาย ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังนี้

รางวัลมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (The Best Thai University Award) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี พ.ศ. 2557

รางวัลมหาวิทยาลัยวิจัยดีเด่นแห่งประเทศไทย (Outstanding Research University Award) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี พ.ศ. 2560

รางวัลมหาวิทยาลัยสีเขียวดีเด่นแห่งประเทศไทย (Outstanding Green University Award) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี พ.ศ. 2562

รางวัลมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนดีเด่นแห่งประเทศไทย (Outstanding University Promoting Sustainable Development Award) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี พ.ศ. 2563

รางวัลมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการสังคมดีเด่นแห่งประเทศไทย (Outstanding University for Excellence in Social Service Award) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี พ.ศ. 2564

รางวัลมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนากำลังคนดีเด่นแห่งประเทศไทย (Outstanding University for Excellence

แหล่งที่มา