มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 มหาวิทยาลัยมหิดลมีวิทยาเขตหลักอยู่ที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม และวิทยาเขตอื่นๆ อีก 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตกาญจนบุรี และวิทยาเขตนครสวรรค์

ประวัติของมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติอันยาวนาน เริ่มต้นจากโรงเรียนแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2432 ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็น “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมโรงเรียนแพทย์อื่นๆ เข้าด้วยกันเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

ในปี พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยมหิดล” และขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครสวรรค์

คณะและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลมี 17 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดลยังเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติอีกหลายหลักสูตร ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผลงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรคุณภาพออกสู่สังคมมากมาย คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้สร้างผลงานสำคัญมากมาย ทั้งในด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผลงานของมหาวิทยาลัยมหิดลมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ ได้แก่ โรงพยาบาล หอสมุด พิพิธภัณฑ์ โรงละคร สนามกีฬา และศูนย์ประชุม

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่ กิจกรรมชมรม กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากมาย ทั้งในด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลหลายคนได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศและสังคมไทย

สรุป

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล มหาวิทยาลัยมหิดลมีคณาจารย์และนักศึกษาที่มีคุณภาพสูง ผลิตผลงานสำคัญมากมาย และให้บริการแก่สังคมอย่างหลากหลาย มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่จะช่วยสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป