มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: สถาบันการศึกษาชั้นนำของภาคใต้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม และมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ได้รับการยกย่องในระดับโลก

 

หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชา ดังนี้

วิทยาศาสตร์สุขภาพ: แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์: นิติศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

 

การวิจัยที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการวิจัยเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่แก้ไขปัญหาของสังคมและพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีศูนย์วิจัยที่ทันสมัย และมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมาก

 

ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเมืองมหาวิทยาลัย (Residential University) มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับนักศึกษา ได้แก่ หอพัก ห้องสมุด ศูนย์กีฬา โรงพยาบาล และร้านค้าต่างๆ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังมีสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ มากมาย เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับการพัฒนาภาคใต้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคใต้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานจำนวนมาก และได้ทำการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของภาคใต้ในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังได้จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเพื่อให้บริการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำในด้านการวิจัยและการพัฒนาของภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม และมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว