มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2459 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

 

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมกลาง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเขน จังหวัดพระนคร (ปัจจุบันคือกรุงเทพมหานคร) ในปี พ.ศ. 2459 ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเกษตราธิการ” และในปี พ.ศ. 2464 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

 

พัฒนาการของมหาวิทยาลัย

ตลอดระยะเวลากว่า 100 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และวิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีคณะและวิทยาลัยทั้งหมด 19 คณะ มีหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์

 

บทบาทและความสำคัญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ดังนี้

เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ

เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต

เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และองค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่สังคม

เป็นแหล่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

ความสำเร็จ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบความสำเร็จในหลายด้าน ได้แก่

ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล

พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

เผยแพร่ความรู้และองค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่สังคม

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

ทิศทางในอนาคต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยมุ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่

การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการเกษตรและสหกรณ์

การเป็นสถาบันวิจัยและนวัตกรรมชั้นนำด้านการเกษตรและสหกรณ์

การเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล

การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

สรุป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ

คำสำคัญ : มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เกษตรศาสตร์, สหกรณ์, การพัฒนาประเทศ, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, นวัตกรรม, บัณฑิต, คุณภาพ, ยั่งยืน