มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาชั้นนำของภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: Chiang Mai University; อักษรย่อ: มช. – CMU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคและเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่หกของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2507 ตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยในหลายการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยชั้นนำของประเทศไทยจำนวนมาก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงจำนวนมากในหลากหลายวงการ

 

คณะและวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอนใน 21 คณะและวิทยาลัย ได้แก่

 

 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบัญชี
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการผลิต
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

 

การวิจัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการวิจัยสูง ได้รับงบประมาณวิจัยจากภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยมีศูนย์วิจัยและสถาบันวิจัยจำนวนมากครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ผลิตผลงานวิจัยชั้นนำจำนวนมาก ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัยให้กับภาคเอกชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

 

การเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียน